English (United States) English

Pobierz

Zwiń
Skład Celny - broszuraSkład Celny - broszura

Oprogramowanie celne CW

Elektroniczna księga obsługi składu celnego

Składem celnym jest każde uznane przez organ celny i podlegające jego kontroli miejsce, w którym towary mogą być składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi. Dzięki składowi celnemu importer może odroczyć konieczność zapłacenia należności celno-podatkowych do momentu, kiedy postanowi wykorzystać importowany towar. Przykładowo, ten dodatkowy czas może wykorzystać na:

 • Oczekiwanie na możliwość przetworzenia lub sprzedaży kolejnej partii.
 • Uzupełnienie dokumentacji, np. przeprowadzenie badań jakościowych.
 • Przepakowanie.
 • Oczekiwanie na powrotny wywóz.

To daje wiele korzyści importerom i pozwala na znacznie łatwiejsze kontrolowanie zobowiązań celno-podatkowych. Rodzi jednak konieczność bieżącego rozliczania towarów wprowadzanych i wyprowadzanych ze składu celnego. Wdrożenie aplikacji CW automatyzuje procedury i obliczenia związane z obsługą dokumentów eksportowych, importowych i magazynowych w tym zakresie. Wynikające z tego podstawowe bezpośrednie korzyści to:

 • Zmniejszenie kosztów realizacji procedury dzięki minimalizacji operacji ręcznych.
 • Zmniejszenie kosztów realizacji procedury dzięki znacznemu zmniejszeniu wymagań odnośnie kwalifikacji pracowników.
 • Zmniejszenie ryzyka błędów merytorycznych i pomyłek.
 • Kontrola spójności przebiegu procesów obsługi magazynów i innych procedur celnych, np. uszlachetniania czynnego w kontekście tej procedury.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z obsługą współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak Urząd Celny, Agencja Celna, itp.

Wprowadzenie na skład celny towaru jest pierwszym etapem procesu i jest realizowane zgodnie z jedną z poniższych procedur celnych:

 • 7100: objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych
 • 7171: objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą składu celnego

W wyniku operacji wprowadzenia towaru aplikacja CW tworzy nowe konto w księdze składu celnego. Tworzenie konta odbywa się automatycznie, ponieważ wszystkie potrzebne dane są odczytywane z odpowiednich pozycji komunikatu celnego systemu CELINA. Dodatkowo poprawność danych jest sprawdzana przy wykorzystaniu wcześniej zdefiniowanych słowników (numer zezwolenia, CN Code, itp.). Oprócz informacji niezbędnych z punktu widzenia wymagań prawnych konto księgi składu celnego zawiera informacje pomocne do kontroli poprawności rozliczenia i spójności danych.
Wyprowadzenie towaru ze składu celnego poprzedzone jest tworzeniem listy określającej rodzaj i ilość towaru. Lista ta może być przeczytana z zewnętrznego pliku lub utworzona ręcznie. Tworzona lista jest weryfikowana z aktualnymi stanami magazynowymi, a wszelkie niespójności są sygnalizowane. Wygodny edytor umożliwia swobodną edycję listy, przykładowo dodanie lub usunięcie pozycji, korektę pozycji, itp. Istotną funkcją jest automatyczne przeliczenie zadeklarowanej ilości towaru tak, aby można było wyprowadzić towar w ilości odpowiadającej pełnym opakowaniom, zerującej konto lub wybraną grupę towarową.
Na podstawie zaakceptowanej przez użytkownika listy towarów do wyprowadzenia, dane zostaną automatycznie rozpisane na poszczególnych kontach księgi składu celnego. Wybór kont następuje wg zasady FIFO (ang. First In, First Out), czyli w pierwszej kolejności wyprowadzany jest towar, który znajduje się na składzie najdłużej.
Wyprowadzenie towaru ze składu można zrealizować zgodnie z jedną z poniższych procedur:

 • 4071: procedura dopuszczenia do obrotu towarów niekrajowych uprzednio objętych procedurą składu celnego
 • 3151: powrotny wywóz towarów niekrajowych objętych uprzednio procedurą składu celnego
 • 5171: objęcie procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń towarów, uprzednio objętych procedurą składu celnego
 • 7171: objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą składu celnego

Oprogramowanie celne CW (elektroniczna księga obsługi składu celnego) może być zintegrowana z aplikacją IPR (elektroniczna księga uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych). W wyniku takiej integracji wyprowadzenie zgodnie z procedurą 5171 skutkuje utworzeniem konta w księdze IPR.
W ramach operacji wyprowadzenia towaru ze składy celnego generowany jest elektroniczny dokument, który zawiera wszystkie niezbędne szczegóły potrzebne do utworzenie odpowiedniego komunikatu celnego. Można go wykorzystać do integracji z innym oprogramowaniem.
Wbudowane mechanizmy pozwalają na generowanie raportów na potrzeby kontroli wewnętrznych i dla instytucji zewnętrznych. Dokumenty te mogą dotyczyć grupy lub wybranych kont składu celnego oraz zestawień dotyczących stanu księgi składu celnego: za okres, kont nierozliczonych, innych wg potrzeb.
Jednym z takich raportów jest karta rozliczeniowa dla zamykanego konta księgi składu celnego. Jednocześnie z kartą tworzony jest wniosek o całkowitą likwidację zgłoszeń celnych.
W celu ułatwienia monitorowania stanów magazynowych generowane są etykiety magazynowe wykorzystywane do oznaczenia towaru.
Aplikacja pozwala monitorować termin, w jakim należy rozliczyć konto składu celnego. W przypadku wyzerowania konta użytkownik jest informowany o możliwości jego zamknięcia.


Integracja z innymi systemami

Aplikacja CW przetwarza dokumenty XML z SAP‘a wygenerowane zgodnie z ustalonym formatem. Przetwarza komunikaty celne sporządzone zgodnie z „CELINA Specyfikacja elektronicznych zgłoszeń celnych XML”.
Przewiduje się również możliwość integracji z oprogramowaniem Huzar i Cenzartowicz.


Funkcjonalność

 • Import i przetworzenie komunikatu celnego PZC
 • Sprawdzanie poprawności danych w komunikacie celnym
 • Tworzenie list towarów przeznaczonych do wyprowadzenia
 • Wyprowadzenia towaru
 • Kontrola stanów magazynowych: przychody i rozchody
 • Zarządzanie słownikami
 • Rozliczenie towaru na kontach składu celnego
 • Integracja z IPR – automatyczne wprowadzenie do księgi IPR towarów wyprowadzanych procedurą 5171
 • Obsługa błędów i kontrola spójności danych
 • Raporty okresowe i przyrostowe
 •  

 

Kontakt

CAS

ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
POLSKA

 (48) (42) 686 25 47
 (48) (42) 686 50 28


Copyright 2016 (c) CAS   |  Zasady zachowania prywatności   |  Zasady użytkowania   |  Zaloguj